Akvizicija seizmoloških podataka

   Akvizicija seizmoloških podataka je prikupljanje kontinualno registrovanih seizmičkih signala sa svih seizmoloških stanica mreže. Proces automatske akvizicije, detekcije, obrade i diseminacije seizmoloških podataka u akvizicionom centru Seizmološkog zavoda obavlja se na tri paralelna akviziciona sistema: DASP (B. Glavatović, Seizmološki zavod Crne Gore, Podgorica), SeisComP3 (GFZ, Potsdam) i SmartGeoHub (Geotech Instruments, Dallas).
   Akvizicija analognih seizmičkih signala odvija se na DASP akvizicionom sistemu, koji je razvio direktor Seizmološkog zavoda Prof. Dr. Branislav Glavatović sa saradnicima. Ovaj sistem je uspostavljen na samom početku ere akvizicije seizmoloških podataka na PC računarima u Svijetu, a u operativnom stanju je više od 20 godina.
   Digitalna akvizicija seizmičkih signala se obavlja uz podršku dvije programske akvizicione platforme (SeisComP3 i SMARTGeoHub servera), za automatsku akviziciju i obradu seizmičkih signala, uz simultanu primjenu više desetina programa za te namjene. Prosječno vrijeme automatske reakcije sistema na pojavu zemljotresa na teritoriji Crne Gore i okruženja, sa obradom i distribucijom informacije o registrovanom zemljotresu preko Interneta i SMS poruka, traje oko tri minuta.

  Sistem za akviziciju analognih seizmičkih signala

Digitalna akvizicija seizmičkih signala sa automatskom obradom i diseminacijom podataka o registrovanim zemljotresima na teritoriji Crne Gore, regiona i svijeta
  Nakon dogođenog zemljotresa obavlja se i tzv. off-line obrada podataka na specijalnom software-u razvijenom u Zavodu, čime se dobija finalno rješenje o parametrima zemljotresa na teritoriji Crne Gore, zapadnog Balkana i Svijeta.
  Digitalna obrada seizmoloških podataka, korišćenjem računarske tehnike, primjenjuje se u Seizmološkom zavodu od početka primjene kompjuterskih metoda u seizmologiji, tj. više od 30 godina. Tokom tog perioda, u Zavodu su razvijene originalne metode analize i obrade seizmoloških podataka, tako da danas Zavod raspolaže obimnom bibliotekom kompjuterskih programa.
  Seizmološka informaciona baza podataka, smještena na posebnom data storage-u kapaciteta 6TB (slika lijevo), obuhvata: biltene (od 1979.), kataloge (od 1970.), digitalne seizmograme svih zemljotresa registrovanih mrežom seizmoloških stanica Crne Gore (od 1990.), akcelerograme (od 1976.), kontinualne seizmograme u miniseed formatu (od 2008.) i kontinualne seizmograme u suds formatu (od 2009.).
Data storage i UPS sistem
   
   
 
   
06/01/2016