Istorijat i djelatnost

   Seizmološki zavod Crne Gore je osnovan 1960. godine, kao Seizmološka stanica Titograd, u cilju osmatranja i proučavanja seizmičke aktivnosti na teritoriji Crne Gore. Za direktora Seizmološke stanice, od strane Vlade Crne Gore postavljen je prof. Vaso Pejanović. U fazi osnivanja, Zavod je raspolagao tehničkim uređajima male osjetljivosti za registrovanje seizmograma zemljotresa na bližim i daljim epicentralnim rastojanjima (Mainka, Vegik). Sredinom 1968. godine Slavko Vučinić je imenovan za direktora Seizmološke stanice. U periodu od 1973. do 1976. godine, kroz regionalni projekat Ujedinjenih Nacija "Proučavanje seizmičnosti Balkanskog regiona", nabavljeni su trokomponentni seizmometri sa foto-optičkim registrovanjem seizmičkih signala (SKM, SKD). Nakon razornog zemljotresa 15. aprila 1979. godine u Crnoj Gori, Seizmološka stanica Titograd se odlukom Vlade transformiše u Republički seizmološki zavod.
   Krajem 1982. godine, kroz tehnički projekat Ujedinjenih Nacija (UNDP/UNESCO) "Smanjenje seizmičkog rizika na Balkanu", na teritoriji Crne Gore je instalirana automatska mreža sa 10 seizmoloških stanica, uz primjenu FM radio-telemetrijskog načina prenosa analognih seizmičkih signala do centra u Podgorici. Januara 1989. godine, za direktora Zavoda imenovan je Dr. Branislav Glavatović, koji je na toj funkciji ostao do penzionisanja 15. marta 2017. godine.
   Tokom 1990. godine, Zavod je tehnički inovirao telemetrijski sistem prenosa podataka, ostvarujući digitalnu akviziciju seizmičkih signala na PC računaru, što je ujedno bio i pionirski korak u toj oblasti na prostoru južne Evrope. Krajem 2007. u Zavodu je instaliran akvizicioni sistem SmartGeoHub (Geotech Instruments, Dallas, TX) za akviziciju podataka u realnom vremenu i automatsko lociranje zemljotresa. Sredinom 2008. godine, u objektu Zavoda postavljena je širokopojasna seizmološka stanica (seizmometar, akcelerograf i digitalizator), dobijena kao donacija MedNet-a.
Zgrada Seizmološkog zavoda Crne Gore
   Tokom 2008. i 2009. godine, instalirani su digitalizatori SMART24 (sa rezolucijom 24 bita) na svim stanicama Seizmološke mreže Crne Gore. Seizmološka mreža je dalje unaprijeđena postavljanjem dvije širokopojasne stanice (DRME, CEME). Danas, Seizmološku mrežu Crne Gore čini 14 seizmoloških stanica nakon što je u julu 2011. godine postavljena četvrta širokopojasna stanica u blizini Kolašina (KOME).
   Krajem 2009. godine, Seizmološki zavod je proširio svoju djelatnost na geodinamički monitoring teritorije Crne Gore, instaliranjem dvije geodinamičke stanice sa visokopreciznim GPS uređajima (Leica GRX 1200).
   Početkom 2011. godine, rješenjem Ministarstva nauke br. 01-372/2 ("Sl. list 14/2011"), Seizmološkom zavodu je dodijeljena licenca za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti iz oblasti prirodno-matematičkih nauka. Seizmološki zavod je ovim rješenjem dobio status naučno-istraživačke ustanove.
   Seizmološki Zavod, kao upravna organizacija Vlade Crne Gore u okviru Ministarstva održivog razvoja i turizma, obavlja: seizmički i geodinamički monitoring na teritoriji Crne Gore, analizu, obradu i diseminaciju podataka o zemljotresima, izradu karata seizmičke rejonizacije i seizmičkog hazarda, interpretaciju seizmičnosti za potrebe prostornog planiranja, projektovanja i građenja objekata, proučavanje fenomenologije pripreme i događanja zemljotresa, publikovanje specijalnih biltena sa seizmološkim podacima i njihovu razmjenu sa brojnim institucijama širom Svijeta itd.  U Seizmološkom zavodu Crne Gore kontinualno se osmatra i proučava fenomen koji se manifestuje u zonama visokih brana tzv. indukovana seizmičnost, kao posljedica dejstva hidrostatičkih i hidrodinamičkih procesa nastalih pri punjenju i pražnjenju velikih akumulacija.
   Nakon registrovanja zemljotresa u Crnoj Gori i širem regionu, u Zavodu se obavlja urgentna obrada seizmoloških podataka. U roku od samo nekoliko minuta dežurni seizmolog saopštava rezultate analize zemljotresa relevantnim institucijama i sredstvima javnog informisanja. Zavod svake godine publikuje specijalne seizmološke biltene, koji sadrže značajne informacije o svim zemljotresima koji su se dogodili u Crnoj Gori, neposrednoj okolini ili cijelom Svijetu. Seizmološki zavod Crne Gore danas raspolaže stručnim kadrovima koje čine: jedan doktor geofizike, jedan magistar geologije, dva inženjera tehničke struke, jedan matematičar-programer, jedan fizičar, dva tehničara i dva administrativna saradnika.
   
   
 
   
06/01/2016