Softveri za analizu digitalnih seizmograma

   Programski paket SMARTQuake®, proizvod Geotech kompanije iz Teksasa, US, koristi se za automatsku analizu digitalnih seizmograma i obradu parametarskih podataka o zemljotresima. Integrisan je sa programskom akvizicionom platformom SMARTGeoHub® za rad u realnom vremenu. Automatska obrada se odvija u dvije faze: faza detekcije i faza lokacije. SMART Quake® počinje određivanjem primarne (longitudinalne) faze seizmičkih talasa. Nakon toga, signali se analiziraju radi diskriminacije između lokalnog i dalekog zemljotresa. U slučaju lokalnog zemljotresa, determinišu se i sekundarne (transverzalne) faze. Magnituda ML ili MD se određuje za lokalne zemljotrese, a Mb za teleseizme. Rezultati o lokaciji, seizmički signali sa određenim P fazama i karta sa položajem epicentra štampaju se na printeru i prikazuju na ekranu. Fajlovi se automatski arhiviraju i konvertuju u druge formate (MiniSeed, GSE...). Rezultati automatske obrade šalju se u formi internet i SMS poruke na specifizirane adrese/brojeve odmah nakon detekcije. Prosječno vrijeme detekcije, obrade i diseminacije traje oko 3 minuta.
   
   
 
   
06/01/2016